D98A

Segment D98A/SAL

REMUNERATION TYPE IDENTIFICATION

Identification of a remuneration type.

Segment structure

C049    REMUNERATION TYPE IDENTIFICATION          C
  5315  Remuneration type, coded              C  an1..3
  1131  Code list qualifier                C  an1..3
  3055  Code list responsible agency, coded        C  an1..3
  5314  Remuneration type                 C  an1..35
  5314  Remuneration type                 C  an1..35