D98A

Segment D98A/PRC

PROCESS IDENTIFICATION

To identify a process.

Segment structure

C242    PROCESS TYPE AND DESCRIPTION            C
  7187  Process type identification            M  an1..17
  1131  Code list qualifier                C  an1..3
  3055  Code list responsible agency, coded        C  an1..3
  7186  Process type                    C  an1..35
  7186  Process type                    C  an1..35
C830    PROCESS IDENTIFICATION DETAILS           C
  7191  Process identification               C  an1..17
  1131  Code list qualifier                C  an1..3
  3055  Code list responsible agency, coded        C  an1..3
  7190  Process                      C  an1..70