D95A

Segment D95A/PRC

PROCESS IDENTIFICATION

To identify a process.

Segment structure

C242    PROCESS TYPE AND DESCRIPTION            M
  7187  Process type identification            M  an1..17
  1131  Code list qualifier                C  an1..3
  3055  Code list responsible agency, coded        C  an1..3
  7186  Process type                    C  an1..35
  7186  Process type                    C  an1..35